hobľovačka

Text hesla

hobľovačka, hobľovací stroj — stroj na obrábanie rovinných plôch kovov. Obrobok sa upína na stôl stroja, ktorý sa pohybuje priamočiaro vratne po vedení vytvorenom v lôžku. Nástroj (špeciálny nôž) je upevnený v sklopnom držiaku na suporte (→ sústruh) pohybujúcom sa po vedení priečnika kolmo na pohyb stola. Priečnik je prestaviteľný zvislo (podľa výšky obrobka) vo vedení jedného alebo dvoch stojanov spojených traverzou. Podľa konštrukcie sa rozlišujú jednostojanové, dvojstojanové a špeciálne hobľovačky. Dvojstojanová hobľovačka má zvyčajne dva suporty na priečniku a po jednom na stojanoch stroja.

Popis ilustrácie

Jednostojanová hobľovačka

Popis ilustrácie

Dvojstojanová hobľovačka

Zverejnené v apríli 2010.

Hobľovačka [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-03-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hoblovacka