hnutie

Text hesla

hnutie — v najširšom význame skupinová činnosť dlhodobého charakteru, na ktorej sa zúčastňuje väčší počet osôb. Účastníci hnutia majú istý spoločný cieľ, pričom organizačná štruktúra hnutia (na rozdiel od spoločenských a politických organizácií a politických strán) nie je príliš pevná. Členovia hnutia majú často spásonosné predstavy o podobe ideálnej spoločnosti a väčšinou apelujú na obecné mravné hodnoty v snahe legitimovať svoje ciele. Na čele hnutia zvyčajne stoja výrazné charizmatické osobnosti, ktoré (od 20. stor. aj prostredníctvom masovokomunikačných prostriedkov) dokážu mobilizovať svojich podporovateľov. Hnutie sa môže opierať o nejaký základný dokument alebo o súbor požiadaviek, ktorých podpora sa stáva pre jeho prívržencov aj istým znakom skupinovej identity. Politické a sociálne hnutie sa usiluje presvedčiť vládnuci establishment, aby vyhovel požiadavkám priaznivcov hnutia. Po dosiahnutí základných cieľov alebo, naopak, keď sa ukáže, že ich nie je možné dosiahnuť, sa hnutie obyčajne rozpadne (ak nie je transformované napr. na politickú stranu). V demokratických spoločnostiach politické a spoločenské hnutia ako nástroje ovplyvňovania občanov a vlád využívajú rôzne formy demonštrácií, petičného práva, občianskych protestov, mediálnej prezentácie, prísľubov volebnej podpory ap. Politické a sociálne hnutia môžu byť z hľadiska historického vývoja konzervatívne alebo novátorské, z hľadiska prostriedkov a cieľov reformné alebo radikálne, nenásilné alebo násilné, či revolučné. Hoci niektoré politické strany a organizácie majú vo svojom názve slovo hnutie (na Slovensku napr. Kresťanskodemokratické hnutie), v tomto prípade z politologického a zo sociologického hľadiska nemožno hovoriť o hnutí, ale o politickej strane. Okrem politických a sociálnych hnutí (napr. hnutie občianskej neposlušnosti) jestvujú aj umelecké (nová vlna), kultúrne (moderna, avantgarda), náboženské (husitizmus, reformačné hnutie, heretické hnutie – herézy), ideové (napr. ilyrizmus), ekologické (napr. Greenpeace), mierové (napr. hippies) a i. hnutia.

Zverejnené v apríli 2010.

Hnutie [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-06-08]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hnutie