hmotná zodpovednosť

Text hesla

hmotná zodpovednosť — pracovnoprávna zodpovednosť zamestnanca za rozdiel zistený pri kontrole zverených hodnôt, ktoré je povinný vyúčtovať (→ schodok na zverených hodnotách). Na základe dohody o hmotnej zodpovednosti preberá zamestnanec zodpovednosť za zverenú hotovosť, ceniny, tovar, zásoby materiálu alebo za iné hodnoty určené na obeh alebo na obrat (nepatria tam napr. autá alebo stroje, t. j. predmety, ktoré sa používaním opotrebúvajú). Dohoda o hmotnej zodpovednosti sa musí uzatvoriť písomne, inak je neplatná. Pri jej uzatvorení alebo zániku, pri preradení zamestnanca na inú prácu alebo na iné pracovisko, pri jeho preložení a pri skončení pracovného pomeru sa musí vykonať inventarizácia. Dohoda zaniká dňom skončenia pracovného pomeru alebo dňom odstúpenia od nej. Zamestnávateľ môže uzatvoriť dohodu o hmotnej zodpovednosti aj s viacerými zamestnancami s tým, že títo zodpovedajú za vzniknutý schodok spoločne (spoločná hmotná zodpovednosť). Hmotná zodpovednosť patrí k frekventovaným inštitútom pracovného práva a svojím charakterom (ochrana záujmov zamestnávateľa) sa odlišuje od bežnej, všeobecnej zodpovednosti zamestnanca za škodu (→ zodpovednosť za škodu) v pracovnoprávnych vzťahoch.

Zverejnené v apríli 2010. Aktualizované 14. mája 2018.

Hmotná zodpovednosť [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-09]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hmotna-zodpovednost