hlásková zrozumiteľnosť

Text hesla

hlásková zrozumiteľnosť — jedna z metód subjektívneho hodnotenia prenosu reči telefónnym kanálom. V percentách udáva mieru správne zachytených samohlások a spoluhlások zo všetkých hlások, ktoré obsahujú prenášané logatómy (umelo vytvorené hlásky charakterizujúce fonetickú skladbu reči).

Zverejnené v apríli 2010.

Hlásková zrozumiteľnosť [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hlaskova-zrozumitelnost