heteronómia

Text hesla

heteronómia [gr.] — podriadenosť, závislosť od vonkajších, cudzorodých činiteľov, zákonov, dohôd, obyčají; opak autonómia. V etike závislosť vôle od vonkajších príčin a zmyslových podnetov. Napr. I. Kant v Kritike praktického rozumu okrem rozlíšenia teoretického a praktického rozumu hovorí, že vôľa môže byť ovplyvňovaná buď zákonmi, ktoré sú v nás samých, v samotnom rozume (v tomto prípade ide o autonómny rozum, ktorý si sám dáva zákon), alebo niečím, čo je mimo nás, mimo rozumu. Potom je vôľa určovaná cudzím zákonom (heteronómiou). Kant kladie dôraz na autonómnu morálku.

Text hesla

heteronómia [gr.] — podriadenosť, závislosť od vonkajších, cudzorodých činiteľov, zákonov, dohôd, obyčají; opak autonómia. V etike závislosť vôle od vonkajších príčin a zmyslových podnetov. Napr. I. Kant v Kritike praktického rozumu okrem rozlíšenia teoretického a praktického rozumu hovorí, že vôľa môže byť ovplyvňovaná buď zákonmi, ktoré sú v nás samých, v samotnom rozume (v tomto prípade ide o autonómny rozum, ktorý si sám dáva zákon), alebo niečím, čo je mimo nás, mimo rozumu. Potom je vôľa určovaná cudzím zákonom (heteronómiou). Kant kladie dôraz na autonómnu morálku.

Zverejnené vo februári 2008.

Heteronómia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-06-30]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/heteronomia