Hesperornis

Text hesla

Hesperornis [gr.] — vyhynutý nelietavý vták. Žil v Sev. Amerike a vých. Európe od spodnej kriedy do eocénu, vyvíjal sa najmä počas vrchnej kriedy. Bol takmer 2 m vysoký, podobal sa na tučniaka. Patril k formám so silno redukovanými zakrpatenými krídlami a s končatinami prispôsobenými na plávanie. Vo vode sa pohyboval veľmi rýchlo pomocou silných úderov širokých nôh s plávacími blanami posunutými do zadnej časti tela. Pravdepodobne lovil ryby a hlavonožce, ozubenými čeľusťami mohol dobre uchopiť aj klzkú korisť. Jeho fosílne zvyšky sú známe napr. z USA z jemnozrnných vápenatých a ílovitých morských sedimentov niobrarskej horninovej formácie (89 – 83 mil. rokov), ktoré sa podobajú na kriedu na písanie.

Zverejnené vo februári 2008.

Hesperornis [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-03-26]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hesperornis