Herschelov jav

Text hesla

Herschelov jav [-še-] — odstránenie efektu osvetlenia fotograficky citlivej vrstvy jej následným difúznym ožiarením červeným až infračerveným žiarením s vlnovou dĺžkou 725 – 900 nm; zoslabenie alebo zánik povrchového latentného fotografického obrazu na pozitívnych, na farby necitlivých materiáloch. Pravdepodobne vzniká aj pôsobením tepelného žiarenia. Absorpciou žiarenia príslušnej vlnovej dĺžky sa excitované molekuly bromidu strieborného vrátia do základného stavu, čo spôsobí otočenie obrazu: viac osvetlené časti fotograficky citlivej vrstvy sa zobrazia ako menej čierne v porovnaní s menej osvetlenými časťami. Herschelov jav sa v minulosti využíval na priame získanie pozitívneho obrazu (napr. pri zhotovovaní kópií dokumentov).

Zverejnené vo februári 2008.

Herschelov jav [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-01-28]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/herschelov-jav