Héródianos

Text hesla

Héródianos [gr.], genitív Héródiana, posledná tretina 2. storočia – polovica 3. storočia — grécky historik. V diele Dejiny cisárstva po Marcovi Aureliovi (Tés meta Markon basileias historiai, 8 kníh) zachytil obdobie od roku 180 (t. j. od smrti cisára Marca Aurelia a nástupu jeho syna Commoda) do smrti (238) Maximina Thraka (Maximinus Thrax) a nástupu cisára Gordiana III. (238 – 244). S uznaním vykreslil vládu cisára Septimia Severa nazývaného Pertinax (193). Vplyvné osobnosti z obdobia okolo roku 238, naopak, zhodnotil tak nepriaznivo, že uverejnenie 7. a 8. knihy jeho dejín v danom čase by vyvolalo ich nevôľu. Novšie výskumy preto predpokladajú, že Héródianos pracoval s väčším časovým odstupom, a pôvodné datovanie jeho života (170 – 240) posúvajú do obdobia 180 – 260. Jeho rodisko (pôvodne lokalizované do sýrskej Antiochie či egyptskej Alexandrie) sa novšie (vďaka Héródianovým presným geografickým znalostiam z maloázijského územia) kladie na západ Malej Ázie, naďalej však ostáva nejasné.

Zverejnené vo februári 2008.

Héródianos [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-13 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/herodianos