Hermann, Andrej

Text hesla

Hermann, Andrej, 28. 2. 1693 Banská Bystrica – 11. 5. 1764 Bratislava — uhorský lekár a prírodovedec. Štúdium medicíny ukončil 1719 na univerzite v Halle. R. 1723 sa stal praktickým lekárom v Bratislave. Patril k propagátorom chemiatrického smeru v medicíne. Robil laboratórne výskumy a pripravoval nové lieky, ktoré používal vo svojej praxi. Zaoberal sa aj mineralógiou, vlastnil veľkú zbierku minerálov. Spolupracoval s M. Belom, ktorému poskytol materiál na opis Bratislavskej stolice. Napísal rozpravu o liečivých účinkoch kúpeľov v Trenčianskych Tepliciach (De thermis Trenchiniensibus commentariolus historico-physico-medicus, 1726). Angažoval sa aj v úsilí bratislavských lekárov utvoriť spoločnosť Collegium medicum.

Zverejnené vo februári 2008.

Hermann, Andrej [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-01-30]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hermann-andrej