Herich, Rudolf

Text hesla

Herich, Rudolf, 27. 11. 1927 Košice – 15. 10. 2009 Bratislava — slovenský botanik. R. 1952 – 93 pôsobil na Katedre fyziológie rastlín (1959 – 86 jej vedúci) na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave, na ktorej založil odbor rastlinná cytológia; 1989 DrSc. Zaslúžil sa o rozvoj moderných metodických postupov v biológii, najmä elektrónovej mikroskopie. Autor skrípt Všeobecná cytológia (1983) a okolo 200 vedeckých prác publikovaných v zahraničných odborných periodikách najmä v Japonsku, Nemecku, Švajčiarsku a Indii. Hlavné diela: Giberelín a pohlavná diferenciácia kvitnúcich rastlín (Gibberellin and sex differentiation of flowering plants,1960), Štruktúra jadierka (The nucleolus structure,1964), Účinok kobaltu na štruktúru chromozómov a na mitózu (The effect of cobalt on the structure of chromosomes and on the mitosis, 1965), Elektrónmikroskopické štúdie vplyvu mikroelementov na bunkové organely (1980, spoluautor), Lyzozómový aparát rastlinných buniek (1983, spoluautor), Plastidy (1983, spoluautor). Nositeľ viacerých ocenení.

Zverejnené vo februári 2008.

Herich, Rudolf [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-11]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/herich-rudolf