Herget, Franz Anton Leonard

Text hesla

Herget, Franz Anton Leonard (František Antonín Linhart), 6. 11. 1741 Andělská Hora – 1. 10. 1800 Praha — český zememerač a architekt.

Pôsobil ako profesor na Stavovskej inžinierskej škole, od 1787 aj na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. Od 1788 hlavný stavebný riaditeľ v Čechách, dozor nad všetkými štátnymi zákazkami vykonával až do smrti. Ako člen navigačnej komisie sa zaoberal splavnením Vltavy. K najnáročnejším prácam realizovaným pod jeho odborným vedením patrí oprava Karlovho mosta v Prahe po povodni 1784. Zaoberal sa aj vypracovaním kanalizačného systému Prahy. Inicioval opravu Nosticovho divadla v Prahe a podľa jeho plánov adaptovali ústav šľachtičien na Pražskom hrade (1787 – 88) a kláštor augustiniánov-kanonikov na Karlove v pražskom Novom Měste (1789). Veľký význam mala aj jeho dokumentačná činnosť – spolu so svojimi žiakmi zameral mnoho zrušených kláštorov v Prahe. Jeho najvýznamnejšou prácou je zhotovenie prvého urbanistického plánu Prahy a 1787 všeobecnej mapy českých ciest s vyznačením pôšt a mýtnych staníc. Hergetovo meno sa spája aj s aktivitami, ktoré mali za následok demoláciu Betlehemskej kaplnky (1786) v Prahe.

Zverejnené vo februári 2008.

Herget, Franz Anton Leonard [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-07]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/herget-franz-anton-leonard