Heretik, Štefan

Text hesla

Heretik, Štefan, 10. 2. 1915 Hunedoara, Rumunsko – 6. 6. 1983 Bratislava — slovenský ekonóm. R. 1942 – 45 pracovník Slovenskej národnej banky, 1945 – 51 Slovenského plánovacieho a štatistického úradu v Bratislave. R. 1951 – 55 vedúci Katedry politickej ekonómie na Vysokej škole hospodárskych vied (od 1953 Vysoká škola ekonomická, dnes EU) v Bratislave; 1965 profesor, 1969 DrSc. R. 1955 – 82 vedúci oddelenia pre kritiku buržoáznych ekonomických teórií Ekonomického ústavu SAV. R. 1965 – 71 predseda Slovenskej ekonomickej spoločnosti pri SAV. R. 1953 – 55 a 1958 – 60 hlavný redaktor Ekonomického časopisu. Vo vedeckej práci sa zaoberal dejinami ekonomických teórií, ako aj kritickým rozborom ekonomického myslenia z pohľadu marxizmu. Autor monografií Náčrt dejín politickej ekonómie (do vzniku marxizmu) (1958), Teoretické základy súčasnej buržoáznej ekonómie (1973) a i., spoluautor, vedúci redaktor a editor mnohých publikácií a zborníkov. Publikoval vyše 80 vedeckých štúdií v domácich i v zahraničných časopisoch a zborníkoch a viacero populárno-vedeckých článkov. Prekladateľ diel K. Marxa do slovenčiny.

Zverejnené vo februári 2008.

Heretik, Štefan [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-02-28]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/heretik-stefan