Hensel, Witold

Text hesla

Hensel, Witold, 29. 3. 1917 Poznaň – 22. 11. 2008 Varšava — poľský archeológ. Zameriaval sa predovšetkým na oblasť slovanskej archeológie a vývoj včasnostredovekej Európy, v Poľsku viedol výskumy v Poznani, Biskupine a Gniezne, v zahraničí v Bulharsku, vo Francúzsku, v Macedónsku, Taliansku, Alžírsku a inde. Redakčne viedol časopisy Archaeologia Polona, Slavia Antiqua a i.; 1951 profesor. Autor viac ako 500 prác, napr. Štúdie a materiály o ranohistorickom osídlení Veľkopoľska (Studia i materiały do osadnictwa Wielkopolski wczesnohistoricznej I-VII, 1950 – 95), Slovania v ranom stredoveku (Słowiańszczyzna wczesnośredniowieczna, 1952), Najstaršie poľské hlavné mestá (Najdawniejsze stolice Polski, 1960) a Archeológia o počiatkoch slovanských miest (Archeologia o początkach miast słowiańskich, 1963). Nositeľ viacerých štátnych cien a vyznamenaní.

Zverejnené vo februári 2008.

Hensel, Witold [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-06]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hensel-witold