helenidy

Text hesla

helenidy [vl. m.] — súčasť dinársko-albánsko-helénskej vetvy európskych alpíd. Rozsiahla orogénna jednotka ležiaca z väčšej časti na území Grécka a z menšej časti na území Albánska približne od Ochridského jazera po Egejské more (hranica medzi albánskym a gréckym sektorom heleníd je však pomerne nevýrazná), kde sa jej štruktúry konkávne stáčajú (egejský oblúk) a spájajú v komplikovanom uzle s pohorím Taurus v Turecku. Pri pozdĺžnom členení heleníd je pre vnútorné pásma typický hlbokomorský vývoj sedimentov s ofiolitovými horninami (oblasť pohoria Pindos v Grécku), pre vonkajšie pásma prevažne plytkomorská karbonátová fácia. Pri komplikovanom priečnom členení heleníd má samostatné postavenie vnútrohelénska brázda oligocénneho až stredne miocénneho veku, ktorá je vyplnená molasovými pieskovcami a zlepencami.

Zverejnené vo februári 2008.

Helenidy [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-04-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/helenidy