Held, Ľubomír

Text hesla

Held, Ľubomír, 2. 11. 1953 Trnava — slovenský pedagóg. R. 1976 – 82 pôsobil na Pedagogickej fakulte UK v Trnave, 1983 – 87 v Ústrednom ústave pre vzdelávanie učiteľov v Bratislave, 1987 – 90 vo Výskumnom ústave pedagogickom v Bratislave, 1990 – 95 na Katedre didaktiky prírodných vied Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave, od 1995 vedúci Katedry chémie Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave; 2000 profesor.

Venuje sa otázkam didaktiky chémie, teórii prírodovedného vzdelávania na základnej škole, niektorým všeobecnodidaktickým problémom, ako aj teoretickým a koncepčným otázkam vzdelávania učiteľov. Autor vedeckých a odborných štúdií, ako aj študijných a metodických materiálov pre vzdelávanie učiteľov chémie, autor a spoluautor monografií Psychogenéza žiakovho poznania vo vyučovaní (1995), Vyučovanie chémie a tvorivosť (1996), Výskumne ladená koncepcia prírodovedného vzdelávania (2011), Induktívno-deduktívna dimenzia prírodovedného vzdelávania (2014) a Didaktická rekonštrukcia tém chemického vzdelávania: Látky, ich vlastnosti a zmeny, látkové množstvo (2017).

Zverejnené vo februári 2008. Aktualizované 14. júna 2018.

Held, Ľubomír [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/held-lubomir