Hekelová, Edita

Text hesla

Hekelová, Edita, 11. 2. 1954 Trenčín — slovenská odborníčka v oblasti riadenia kvality. Od 1977 pôsobí na Katedre výrobných systémov Strojníckej fakulty STU v Bratislave; 2002 profesorka. Od 2014 rektorka Vysokej školy manažmentu v Trenčíne. Zaoberá sa výskumom v oblasti riadenia a zabezpečovania kvality produkcie, komplexného riadenia kvality (Total Quality Management, TQM), marketingu a riadenia ľudských zdrojov, skúmaním faktorov a rozpracúvaním metód ovplyvňujúcich kvalitu firiem i aplikáciami metód TQM na kvalitu univerzitného vzdelávania. Autorka viac ako sto článkov v domácich a zahraničných vedeckých a odborných časopisoch, 13 vysokoškolských učebných textov, spoluautorka monografie Komplexný manažment kvality — nástroj zvýšenia konkurencieschopnosti firmy (1998) a publikácie Manažérstvo kvality v sektore priemyslu a služieb (2001).

Zverejnené vo februári 2008.

Hekelová, Edita [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-06-09]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hekelova-edita