HEAO

Text hesla

HEAO, angl. High Energy Astronomical Observatory — séria veľkých kozmických observatórií (umelých družíc Zeme) NASA zameraných na štúdium vysokoenergetického kozmického žiarenia (röntgenové žiarenie a žiarenie gama).

Observatórium HEAO 1 bolo vypustené 12. 8. 1977, zaniklo 9. 1. 1979. Detegovalo žiarenie s rozsahom 0,2 keV – 10 MeV, pričom monitorovalo žiarenie röntgenových zdrojov v blízkosti pólov ekliptiky. Prvýkrát v histórii detegovalo zatmenia v zákrytovej röntgenovej dvojhviezde s nízkou hmotnosťou, na základe získaných výsledkov bol zostavený katalóg zdrojov röntgenového žiarenia v závislosti od ich polohy.

Misia observatória HEAO 2 (po vypustení premenované na Einsteinovo observatórium) patrí ku kľúčovým v histórii röntgenovej astronómie. Bolo vypustené 12. 11. 1978 pomocou rakety Atlas Centaur SLV-3D na nízku, takmer kruhovú dráhu okolo Zeme (výška 470 km nad povrchom Zeme, sklon k rovníku 23,5°); zaniklo v apríli 1981. Na jeho palube sa o. i. nachádzal prvý ďalekohľad umožňujúci mapovať oblohu v röntgenovej oblasti spektra 0,2 – 20 keV (rozlišovacia schopnosť niekoľko oblúkových sekúnd, zorné pole niekoľko desiatok oblúkových minút, citlivosť asi stokrát väčšia ako citlivosť dovtedy používaných podobných zariadení). Prístroje na HEAO 2 umožnili prvýkrát zobraziť plošné zdroje röntgenového žiarenia na oblohe podobne, ako ich zobrazuje fotografia (prípadne CCD kamera) vo viditeľnej oblasti spektra, ako aj detegovať slabé zdroje röntgenového žiarenia a ich difúznu emisiu. Misia HEAO 2 uskutočnila spektroskopiu s vysokou rozlišovacou schopnosťou a morfologické štúdium zvyškov supernov, zistila, že koronálne emisie hviezd podobných Slnku sú silnejšie, ako sa predpokladalo, detegovala viacero röntgenových zdrojov v galaxiách Andromedy a Magellanových oblakov, ako aj röntgenové zdroje vo vzdialenejších galaxiách a hviezdokopách a i.

Observatórium HEAO 3 bolo vypustené 20. 9. 1979 a zaniklo 29. 3. 1981. Vybavené bolo spektrometrom gama s vysokou rozlišovacou schopnosťou, pracovalo v oblasti 50 keV – 10 MeV. K jeho najznámejším výsledkom patrí preskúmanie úzkych emisných čiar žiarenia gama.

Zverejnené vo februári 2008.

HEAO [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-01-31]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/heao