Hayfordov elipsoid

Text hesla

Hayfordov elipsoid [hej-] — referenčný elipsoid, ktorého základné údaje určil 1909 z relatívnych zvislicových odchýlok zisťovaných na trigonometrických bodoch USA americký geodet a astronóm John Filmore Hayford (*1868, †1925). Valným zhromaždením Medzinárodnej geodetickej a geofyzikálnej únie 1924 v Madride bol Hayfordov elipsoid prijatý ako medzinárodný elipsoid odporúčaný všetkým členským štátom. Jeho základné údaje sú: hlavná polos a = 6 378 388 m, vedľajšia polos b = 6 356 911,946 m, sploštenie f = 1 : 297,0. V súčasnosti sa používa ako referenčná plocha na tvorbu vojenských verzií topografických a navigačných máp členských štátov NATO, ako i topografických máp viacerých štátov Ázie, Južnej Ameriky a Antarktídy.

Zverejnené vo februári 2008.

Hayfordov elipsoid [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-03-03]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hayfordov-elipsoid