Havranie vrchy

Text hesla

Havranie vrchy — najzápadnejšia časť Volovských vrchov na ich styku so Slovenským rajom. Majú pretiahnutý tvar v smere juhozápad – severovýchod. Južná časť je tvorená devónskymi horninami rakoveckej skupiny (gabrodiority, diabasy, fylity), permskými zlepencami, drobami, arkózami, pieskovcami a bridlicami. Severná, vyššia časť s najvyšším vrcholom Muráň (1 260 m n. m.) budovaná prevažne triasovými bridlicami s polohami pieskovcov a vápencov. Havranie vrchy nemajú ústredný chrbát, sú rozčlenené na menšie skupiny. V hornatinnom až vysočinnom reliéfe prevažujú hladko modelované chrbty s hlbokými dolinami. Väčšinu územia pokrývajú lesy s prevahou smreka a buka.

Zverejnené vo februári 2008.

Havranie vrchy [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-06]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/havranie-vrchy