Havránek, Bohuslav

Text hesla

Havránek, Bohuslav, 30. 1. 1893 Praha – 2. 3. 1978 tamže — český jazykovedec, slavista a bohemista. R. 1929 mimoriadny, 1934 riadny profesor Masarykovej univerzity v Brne, 1939 dekan jej Filozofickej fakulty, od 1945 pôsobil na Karlovej univerzite v Prahe, od 1946 prvý riaditeľ Ústavu pro jazyk český ČAVU, 1953 – 61 rektor Vysokej školy ruského jazyka a literatury v Prahe.

Ako hlavný organizátor jazykovedného výskumu niekoľko desaťročí významne ovplyvňoval vývin českej jazykovedy. Venoval sa vzájomným vzťahom slovanských spisovných jazykov a nárečí (Genera verbi v slovanských jazycích I – II, 1928, 1937), spoločnému východisku slovanských jazykov, staroslovienčine a cirkevnej slovančine, českým nárečiam a vývoju spisovnej češtiny. Stál pri zrode teórie spisovného jazyka a jazykovej kultúry (zborník Spisovná čeština a jazyková kultura, 1932), terminologicky ako prvý rozlíšil jazykovú normu a kodifikáciu spisovného jazyka. Mal vedúce postavenie v základných kodifikačných gramatických a slovníkových dielach (Česká mluvnice, 1951; Pravidla českého pravopisu, 1957; Příruční slovník jazyka českého, 8 zv., 1935 – 57; Slovník spisovného jazyka českého I – IV, 1960 – 71). Práce z oblasti normy a kodifikácie spisovného jazyka, jeho funkčnej a štýlovej diferenciácie, jazykovej kultúry, analýzy jazyka literárnych diel a prekladov, ako aj porovnávacie štúdie o slovanských spisovných jazykoch sú zhrnuté v monografii Studie o spisovném jazyce (1963).

Priekopník funkčnej štruktúrnej jazykovedy, 1926 spoluzakladateľ a neskôr predseda Pražského lingvistického krúžku (→ pražská lingvistická škola), zakladateľ a dlhoročný hlavný redaktor časopisu Slovo a slovesnost. Člen viacerých zahraničných akadémií, popredný funkcionár Medzinárodného komitétu slavistov, predseda a člen mnohých domácich a zahraničných vedeckých orgánov, komisií a redakčných rád.

Zverejnené vo februári 2008.

Havránek, Bohuslav [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-01-29]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/havranek-bohuslav