harmonizovaný systém

Text hesla

harmonizovaný systém, HS — všeobecný názov medzinárodného štandardizovaného colného názvoslovia zavedeného Medzinárodným dohovorom o harmonizovanom systéme opisu a číselného označovania tovaru uzavretým v Bruseli 1983 pod záštitou Rady pre colnú spoluprácu (dnes Svetová colná organizácia), ktorý jeho zmluvné strany používajú ako základ svojich colných sadzobníkov a štatistík medzinárodného obchodu. Dohovor nadobudol platnosť 1. 1. 1988, a to aj pre bývalú ČSSR. HS pozostáva asi z 5-tis. tovarových skupín (tzv. podpoložiek), z ktorých každá je identifikovaná šesťmiestnym číselným kódom. Podpoložky sa združujú do položiek (štvormiestny kód) a položky do kapitol (dvojmiestny kód), ktorých je 97, a kapitoly do tried, ktorých je 21. Neoddeliteľnou súčasťou HS sú pravidlá samotnej klasifikácie výrobkov tvorené poznámkami k triedam, kapitolám a podpoložkám, ako aj všeobecné pravidlá výkladu HS. Nomenklatúru spravuje Výbor pre harmonizovaný systém. Význam HS spočíva najmä v opatreniach zabezpečujúcich jednotný výklad a periodickú aktualizáciu v závislosti od vývoja technológií a zmien v medzinárodnom obchode, v rozhodnutiach o klasifikačných otázkach, riešení sporov a príprave zmien vysvetliviek. Veľké revízie HS sa uskutočňujú každých 4 – 6 rokov (napr. 1996, 2002). HS je mnohoúčelovou tovarovou nomenklatúrou. Používajú ho vlády, medzinárodné organizácie a súkromný sektor. Na identifikáciu a kódovanie tovaru používa v súčasnosti HS viac ako 200 krajín a hospodárskych a colných únií, ktoré predstavujú takmer 98 % svetového obchodu. Používa sa aj pri tarifovaní nepriamych daní, pri opatreniach obchodnej a colnej politiky, pri určovaní pravidiel pôvodu tovaru, pri sledovaní kontrolovaného tovaru, colných kvót a i., ako aj na podrobnejšie členenie výrobkov (→ kombinovaná nomenklatúra) tak, že k šesťmiestnemu číselnému kódu podpoložky HS sa priradia ďalšie číselné kódy.

Zverejnené vo februári 2008.

Harmonizovaný systém [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/harmonizovany-system