Harčár, Ján

Text hesla

Harčár, Ján, 23. 2. 1933 Záborské, okres Prešov — slovenský geológ a geomorfológ. R. 1958 – 67 pôsobil v Geologickom ústave Dionýza Štúra (dnes Štátny geologický ústav Dionýza Štúra) v Bratislave, 1967 – 78 na Pedagogickej fakulte UPJŠ (dnes PU) v Prešove, 1978 – 91 v Geologickom ústave SAV, pracovisko Košice, 1991 – 2005 na Fakulte humanitných a prírodných vied PU v Prešove; 1999 profesor. Venuje sa kvartérnej geológii, neotektonike a geomorfológii. Autor prác Šarišská vrchovina (In: Geografické práce, 1972), Geológia spraší Hronskej pahorkatiny (1985, so Z. Schmidtom), Vysvetlivky ku geologickej mape severovýchodnej časti Podunajskej nížiny (1988, so Z. Priechodskou), Reliéf Nízkych Beskýd, časť A. Povodie Tople, časť B. Povodie Ondavy (In: Geographia Slovaca, 1995) a i.

Text hesla

Harčár, Ján, 23. 2. 1933 Záborské, okres Prešov — slovenský geológ a geomorfológ. R. 1958 – 67 pôsobil v Geologickom ústave Dionýza Štúra (dnes Štátny geologický ústav Dionýza Štúra) v Bratislave, 1967 – 78 na Pedagogickej fakulte UPJŠ (dnes PU) v Prešove, 1978 – 91 v Geologickom ústave SAV, pracovisko Košice, 1991 – 2005 na Fakulte humanitných a prírodných vied PU v Prešove; 1999 profesor. Venuje sa kvartérnej geológii, neotektonike a geomorfológii. Autor prác Šarišská vrchovina (In: Geografické práce, 1972), Geológia spraší Hronskej pahorkatiny (1985, so Z. Schmidtom), Vysvetlivky ku geologickej mape severovýchodnej časti Podunajskej nížiny (1988, so Z. Priechodskou), Reliéf Nízkych Beskýd, časť A. Povodie Tople, časť B. Povodie Ondavy (In: Geographia Slovaca, 1995) a i.

Zverejnené vo februári 2008.

citácia

Harčár, Ján [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2021-03-09]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/harcar-jan