hamiltonián

Text hesla

hamiltonián [he-] —

1. mat. synonymum Hamiltonovho operátora;

2. v klasickej mechanike funkcia opisujúca stav mechanickej sústavy prostredníctvom súradníc a hybností všetkých častíc tvoriacich sústavu (→ Hamiltonova funkcia);

3. v kvantovej mechanike operátor (→ Hamiltonov operátor) zodpovedajúci celkovej energii sústavy. Nazvaný podľa W. R. Hamiltona.

Zverejnené vo februári 2008.

Hamiltonián [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-09]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hamiltonian