hamartológia

Text hesla

hamartológia [gr.] — učenie o hriechu (gr. hamartia = hriech). Je súčasťou soteriológie a časťou dogmatickej teológie, súvisí s morálnou teológiou. Väčšina z hamartologických koncepcií sa zhoduje: 1. v učení o dedičnom hriechu a ním narušenej podstate človeka, ktorá sa prejavuje vedomým prestupovaním Božej vôle; 2. v hodnotení ústredného významu Kristovej smrti na vykúpenie z hriechov a v dôležitosti všeobecného pokánia.

Zverejnené vo februári 2008.

Hamartológia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-06-02]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hamartologia