Graus, František

Text hesla

Graus, František, 14. 12. 1921 Brno – 1. 5. 1989 Bazilej — český historik. Počas nacistickej okupácie bol z rasových príčin väznený v koncentračných táboroch. Po skončení 2. svetovej vojny vyštudoval históriu na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe, 1948 – 51 pôsobil v Štátnom historickom ústave, 1953 – 69 v Historickom ústave ČSAV. Od 1951 docent, od 1965 vedúci Katedry československých dejín a od 1967 profesor na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity. Po auguste 1968 odišiel do emigrácie, od 1969 profesor na univerzitách v Giesene a Bazileji. Vo vedeckovýskumnej činnosti sa spočiatku zameriaval na hospodársku a sociálnu tematiku českého stredoveku, neskôr sa sústredil na širšiu tému najstaršieho feudalizmu v západnej Európe a krízové javy 14. stor., najmä na problematiku sociálnych hnutí a duchovných prúdov tohto obdobia. Hlavné diela: Dějiny venkovského lidu v Čechách v době předhusitské (2 zväzky, 1953, 1957), Ľud, panstvo a svätí v ríši Merovejovcov (Volk, Herrscher und Heiliger im Reich der Merowinger, 1965), Neskorý stredovek ako krízové obdobie (Das Spätmittelalter als Krisenzeit, 1969).

Zverejnené vo februári 2008.

Graus, František [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-24 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/graus-frantisek