Gočaltovo

Popis ilustrácie

Poloha

Popis ilustrácie

Mapa obce

Text hesla

Gočaltovo — obec v okrese Rožňava v Košickom kraji vo východnej časti Revúckej vrchoviny, 373 m n. m.; 221 obyvateľov (2023). Územie je budované prvohornými fylitmi, porfyroidmi, fylitmi a kryštalickými vápencami, na ktorých sú v doline Slanej štvrtohorné uloženiny nív a náplavových kužeľov. Má reliéf vrchoviny až nižšej hornatiny, je zalesnené bukom s prímesou hrabu. Kataster obce leží v ochrannom pásme Národného parku Slovenský kras, v blízkosti sa nachádza národná prírodná pamiatka Ochtinská aragonitová jaskyňa, zapísaná v Zozname svetového dedičstva UNESCO.

Obec vznikla v 2. polovici 13. stor. vyčlenením z chotára obce Štítnik.

Je písomne doložená v roku 1318 ako Chocholk, 1773 Gacsalk, Gocsaltó, 1786 Gacschalk, Gačalto, 1808 Gacsalk, Gočáltow, v rokoch 1863 – 1913 Gacsalk, v roku 1920 Gočaltovo.

Do polovice 16. stor. patrila Bubekovcom, neskôr rôznym zemianskym rodinám.

Archeologické nálezy: sídliskové nálezy z bronzovej a halštatskej doby.

Stavebné pamiatky: evanjelický a. v. kostol (1736, 1802 klasicisticky upravený) na mieste staršej, pravdepodobne drevenej modlitebne, z ktorej pochádza ranobarokový oltár a drevená polychrómovaná kazateľnica.

Zverejnené vo februári 2008. Aktualizované 17. júna 2023.

Gočaltovo [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-06-17 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/gocaltovo