Geržová, Jana

Text hesla

Geržová, Jana, 18. 2. 1951, Bratislava — slovenská historička umenia, kritička a kurátorka výstav. V rokoch 1970 – 75 študovala dejiny umenia na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V rokoch 1975 – 86 pracovala na oddelení výskumu Mestskej správy pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody v Bratislave, participovala na archeologickom výskume Gerulaty. Pred rokom 1989 kurátorsky spolupracovala s mnohými umelcami domácej alternatívnej (neoficiálnej) scény. Po roku 1989 spoluzakladala časopis o výtvarnom umení Profil, od roku 1992 je jeho šéfredaktorkou. V rokoch 2002 – 12 pôsobila ako vedecko-výskumná pracovníčka na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (2002 – 06 vedúca sekcie vedy a výskumu v Inštitúte umenia a vedy). V rokoch 2000 – 07 bola prezidentkou slovenskej sekcie AICA (Association internationale des critiques d´art, slovensky Medzinárodné združenie kritikov umenia).

Venuje sa umeniu 20. stor., najmä výskumu analytických a konceptuálnych tendencií, site-specific inštalácií, feminizmu, súčasnej maľby v kontexte postmediálnej situácie, stratégiám citácie, apropriácie a postprodukcie, ako aj aplikácii metódy orálnej histórie na výskum umenia 20. stor. Kurátorsky pripravila mnohé autorské a kolektívne výstavy (L. Čarný, R. Fila, D. Fischer, Otis Laubert, P. Meluzin, I. Németh, D. Sadovská, Ľ. Stacho, D. Tóth a i.), v roku 1993 bola kurátorkou slovenskej reprezentácie na XLV. Benátskom bienále s projektom D. Fischera. V Synagóge – Centre súčasného umenia v Trnave v rokoch 1994 – 2001 iniciovala tri medzinárodné cykly výstav Umenie aury, Pamäť miesta a Vymedzenie priestoru.

Je autorkou mnohých odborných a katalógových textov, monografií, napr. Otis Laubert – Askét bez obmedzenia (2001), Daniel Fischer (s J. Mojžišom, 2016), publikácií Rozhovory o maľbe (2009) a Pamäť miesta (2018) a editorkou Slovníka svetového a slovenského umenia 2. polovice 20. storočia (1999), antológie Slovenské výtvarné umenie 1949 – 1989 z pohľadu dobovej literatúry (2006), zborníkov Maľba v kontextoch/Kontexty maľby (2010), Maľba v postmediálnom veku (2012) a Rodové aspekty súčasného umeleckého diskurzu (2012). V roku 2000 získala Cenu Martina Benku a v roku 2017 Cenu Andreja Kmeťa.

Zverejnené vo februári 2008. Aktualizované 11. januára 2021.

Geržová, Jana [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-12-03]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/gerzova-jana