geografia dopravy

Text hesla

geografia dopravy — čiastková vedná disciplína humánnej geografie zaoberajúca sa priestorovými charakteristikami jednotlivých druhov dopravy i dopravných sietí, dopravnými službami a vplyvom dopravy na ostatné zložky krajiny.

Geografia dopravy sa zaoberala v minulosti najmä jednotlivými druhmi dopravy a ňou vyvolanými zmenami v priestore. Jej rozmach nastal nástupom pozitivizmu v geografii po 2. svetovej vojne spojeným s aplikáciou nových metód poznávania (teória grafov, gravitačné modely, modelovanie), začali sa podrobnejšie skúmať vzťahy medzi jednotlivými druhmi dopravy a ich sieťami, rozvoj dopravných terminálov, dopravné toky (osôb, nákladu), poskytovanie dopravných služieb i dostupnosť priestorov.

V súčasnosti sa geografia dopravy sústreďuje okrem tradičných problémov na skúmanie vplyvu privatizácie a deregulácie na dopravné obslúženie územia, vplyvu technologických inovácií na dopravu a ich priestorové rozšírenie, na hodnotenie negatívnych vplyvov dopravy na krajinu (záber plôch, exhaláty), ako aj na skúmanie vzťahu dopravy a regionálneho rozvoja. Geografia dopravy významne prispieva k plánovaniu rozvoja dopravy a k jej riadeniu.

Text hesla

geografia dopravy — čiastková vedná disciplína humánnej geografie zaoberajúca sa priestorovými charakteristikami jednotlivých druhov dopravy i dopravných sietí, dopravnými službami a vplyvom dopravy na ostatné zložky krajiny.

Geografia dopravy sa zaoberala v minulosti najmä jednotlivými druhmi dopravy a ňou vyvolanými zmenami v priestore. Jej rozmach nastal nástupom pozitivizmu v geografii po 2. svetovej vojne spojeným s aplikáciou nových metód poznávania (teória grafov, gravitačné modely, modelovanie), začali sa podrobnejšie skúmať vzťahy medzi jednotlivými druhmi dopravy a ich sieťami, rozvoj dopravných terminálov, dopravné toky (osôb, nákladu), poskytovanie dopravných služieb i dostupnosť priestorov.

V súčasnosti sa geografia dopravy sústreďuje okrem tradičných problémov na skúmanie vplyvu privatizácie a deregulácie na dopravné obslúženie územia, vplyvu technologických inovácií na dopravu a ich priestorové rozšírenie, na hodnotenie negatívnych vplyvov dopravy na krajinu (záber plôch, exhaláty), ako aj na skúmanie vzťahu dopravy a regionálneho rozvoja. Geografia dopravy významne prispieva k plánovaniu rozvoja dopravy a k jej riadeniu.

Zverejnené vo februári 2008.

citácia

Geografia dopravy [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2020-06-06]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/geografia-dopravy