gemináty

Text hesla

gemináty [lat.], zdvojené spoluhlásky — spoluhlásky vyslovené s dlhším trvaním (vo fonetickej transkripcii označovaným znakom >) než zodpovedajúce jednoduché spoluhlásky. V spisovnej slovenčine sa vyslovujú na hraniciach významových jednotiek (morfém a slov), napr. denne [ďe>ňe], pri stretnutí sa rovnakých spoluhlások, a to aj ako výsledok znelostnej a mäkkostnej asimilácie, napr. rozsypať [ro>sipať].

Zverejnené vo februári 2008.

Gemináty [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/geminaty