fyziotop

Text hesla

fyziotop [gr.] — komplexný abiotický geosystém (abiokomplex) najnižšej hierarchickej úrovne, najmenšia priestorová jednotka krajiny s kvázihomogénnymi vlastnosťami všetkých abiotických zložiek (horniny, pôdy, georeliéf, topoklíma, hydrologický režim). Je anorganickou zložkou geotopu, resp. ekotopu, s ktorými je spravidla priestorovo zhodný (vlastnosti fyziotopov utvárajú životné prostredie rastlinným a živočíšnym spoločenstvám, ktorých hranice sa v prirodzených podmienkach prispôsobujú hraniciam fyziotopov).

Hranice a názov fyziotopov sú najčastejšie určené elementárnymi formami georeliéfu (príkladom fyziotopu je pravidelne zaplavovaná niva na fluviálnych štrkopieskoch s fluvizemami a so zvýšenou vlhkosťou pôdy a vzduchu alebo dejekčný kužeľ na vápencovom kolúviu s litozemami alebo s rankermi s deficitom vlahy vplyvom rýchleho vsakovania zrážkovej vody s orientáciou na južný sektor).

Text hesla

fyziotop [gr.] — komplexný abiotický geosystém (abiokomplex) najnižšej hierarchickej úrovne, najmenšia priestorová jednotka krajiny s kvázihomogénnymi vlastnosťami všetkých abiotických zložiek (horniny, pôdy, georeliéf, topoklíma, hydrologický režim). Je anorganickou zložkou geotopu, resp. ekotopu, s ktorými je spravidla priestorovo zhodný (vlastnosti fyziotopov utvárajú životné prostredie rastlinným a živočíšnym spoločenstvám, ktorých hranice sa v prirodzených podmienkach prispôsobujú hraniciam fyziotopov).

Hranice a názov fyziotopov sú najčastejšie určené elementárnymi formami georeliéfu (príkladom fyziotopu je pravidelne zaplavovaná niva na fluviálnych štrkopieskoch s fluvizemami a so zvýšenou vlhkosťou pôdy a vzduchu alebo dejekčný kužeľ na vápencovom kolúviu s litozemami alebo s rankermi s deficitom vlahy vplyvom rýchleho vsakovania zrážkovej vody s orientáciou na južný sektor).

Zverejnené v júli 2005.

Fyziotop [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-08-13]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/fyziotop