fyziografia

Text hesla

fyziografia [gr.] — odvetvie fyzickej geografie zaoberajúce sa štúdiom najmä abiotických zložiek krajiny – fyziosféry (tvorená litosférou a georeliéfom, pedosférou, hydrosférou, atmosférou). Fyziografia v pôvodnom význame znamenala opis prírody, resp. prírodných fenoménov, v minulosti bola stotožňovaná (najmä v USA) s fyzikálnou geografiou (s dôraznejším zameraním na opis príčinných vzťahov medzi zložkami prírody než len na opis ich rozmiestnenia), ale predovšetkým s geomorfológiou.

Fyziografia sa rozvíja najmä v anglosaskej geografii a dôrazom na interdisciplinárne štúdium na rozhraní geomorfológie, pedológie a niekedy i biogeografie sa blíži k stredoeurópskemu chápaniu geoekológie.

Zverejnené v júli 2005.

Fyziografia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-18 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/fyziografia