fyzikálne vyšetrenie

Text hesla

fyzikálne vyšetrenie — objektívne lekárske vyšetrenie pacienta s cieľom získať základné informácie o stave jeho tela a jednotlivých orgánov, pri ktorom lekár využíva svoje zmysly. Začína sa vyšetrením pohľadom (aspekcia), pri ktorom si lekár všíma celkový výzor chorého, napr. stav vedomia, dýchanie, postoj a chôdzu, stav kože a slizníc, nasleduje vyšetrenie pohmatom (palpácia), poklepom (perkusia) a posluchom (auskultácia). Výsledky fyzikálneho vyšetrenia vytvárajú objektívny (fyzikálny) nález, ktorý sa dopĺňa aspoň základným laboratórnym vyšetrením (moč, krv). Fyzikálne vyšetrenie je nevyhnutnou súčasťou každého lekárskeho vyšetrenia a spolu s anamnézou, ktorá mu vždy predchádza, vedie k stanoveniu predbežnej diagnózy a k diferenciálno-diagnostickému rozboru. Na základe analýzy zistených nálezov (anamnestických údajov o chorobe a fyzikálnych nálezoch odchyľujúcich sa od normy) stanoví lekár ďalší diagnostický postup a plán pomocných vyšetrení dôležitých na stanovenie diagnózy. Často už na základe anamnézy a fyzikálneho vyšetrenia celého tela i jednotlivých orgánov môže lekár stanoviť diagnózu a začať s liečbou.

Zverejnené v júli 2005.

Fyzikálne vyšetrenie [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-24 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/fyzikalne-vysetrenie