frazeologický celok

Text hesla

frazeologický celok — v rámci sémantickej klasifikácie frazém V. V. Vinogradova taký typ frazémy, ktorý sa rovnako ako frazeologický zrast vyznačuje výraznými sémantickými posunmi (obraznosťou, prenesenosťou významu), na rozdiel od zrastu je však vo frazeologickom celku vždy nejaký komponent, ktorý ukazuje na významový vzťah medzi jednotlivými zložkami a platnosťou celej frazémy. Významný frazeologický celok je aj pri celkovej svojej obraznosti čiastočne motivovaný významom aspoň jednej zložky, napr. ťahať za jeden povraz (= spolu, tento význam súvisí s číslovkou jeden), držať jazyk za zubami (= 1. mlčať, 2. neprezradiť).

Frazeologické celky spolu s frazeologickými zrastmi predstavujú základnú časť celej frazeológie.

Zverejnené v júli 2005.

Frazeologický celok [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/frazeologicky-celok