frazeologická aktualizácia

Text hesla

frazeologická aktualizácia — parafrázované použitie frazémy v kontexte. V tejto realizačnej podobe sa aktuálne a subjektívne (autorsky) zasahuje do zloženia frazémy v texte. Možno vyčleniť tri skupiny frazeologických aktualizácií:

1. vlastné aktualizácie – mení sa niektorá zložka výstavby frazémy, napr. riasa naša každodenná (chlieb náš každodenný), návrat nestrateného syna (návrat strateného syna), kde sa lámal chlieb (prišlo na lámanie chleba);

2. skríženie či prepojenie dvoch alebo viacerých jednotiek, napr. pýcha končieva pádom (pýcha predchádza pád a voľné spojenie niečo sa končí);

3. úplná deštrukcia východiskovej frazémy tak, že sa narúša identita príslušnej frazémy, napr. Povedal hop, ale všetci vedeli, že nepreskočí (Nehovor hop, kým nepreskočíš).

Frazeologická aktualizácia sa frekventovane uplatňuje v umeleckej literatúre, publicistike ap. pri obvyklom (uzuálnom) alebo pri príležitostnom (okazionálnom) využívaní príslušných frazém.

Zverejnené v júli 2005.

Frazeologická aktualizácia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-06-04]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/frazeologicka-aktualizacia