fonometria

Text hesla

fonometria [gr.] — čiastková oblasť fonetiky, ktorá pokračuje v tradícii auditívnej a experimentálnej fonetiky a je zameraná na skúmanie lingvistických problémov. Teóriu fonometrie vypracovali Eberhard Zwirner a Kurt Zwirner a uviedli ju v práci Základné otázky fonometrie (Grundfragen der Phonometrie, 1936). Fonometria skúma a opisuje variantnú výslovnosť rozličných jazykových spoločenstiev pomocou štatistických metód. Napriek blízkej príbuznosti s fonológiou je fonometria autochtónna disciplína s vlastným predmetom a cieľom výskumu a s vlastnou metodikou, má rozdielnu terminológiu, ako aj identifikáciu lingvistických jednotiek.

Zverejnené v júli 2005.

Fonometria [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/fonometria