Filip, Miroslav

Text hesla

Filip, Miroslav, 31. 7. 1932 Martin – 19. 6. 1973 Bratislava — slovenský muzikológ a pedagóg.

V rokoch 1951 – 54 študoval matematiku a fyziku na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave, 1954 – 57 hudobnú výchovu na Vysokej škole pedagogickej v Bratislave, súčasne 1954 – 59 tam pôsobil ako asistent. V rokoch 1959 – 73 prednášal hudobnú vedu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave.

Bol odborníkom v oblasti záznamu melódie a spektrálnej analýzy, v muzikológii presadzoval tvorivé využitie prírodných vied (matematiky, logiky, teórie informácie, kybernetiky). Zaslúžil sa o vybudovanie akustického oddelenia v technickom laboratóriu Umenovedného ústavu SAV, od 1969 aj v hudobnom oddelení Historického ústavu SNM v Bratislave. Okrem pedagogickej a vedeckej práce pôsobil ako violončelista – bol členom tzv. KAF tria (Ladislav Kupkovič, Ján Albrecht, Miroslav Filip).

Je autorom knižných publikácií Náuka o harmónii I, II (1957, 1959) a Kapitoly z akustiky (1970) a spoluautorom Všeobecnej náuky o hudbe (1955, s Eugenom Suchoňom). Napísal niekoľko štúdií z odboru hudobnej teórie a akustiky a vytvoril viacero patentov v oblasti elektroakustiky.

Zverejnené v júli 2005. Aktualizované 15. decembra 2020.

Filip, Miroslav [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-11-29]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/filip-miroslav