Fiľakovská brázda

Text hesla

Fiľakovská brázda — geomorfologický podcelok Cerovej vrchoviny. Kotlinová až predhorská brázda tvorená nivou rieky Belina a priľahlou sprašovou pahorkatinou. Fiľakovská brázda bola vyhĺbená v súvrstviach oligomiocénnych pieskovcov v smere severoseverozápad – juhojuhovýchod. Patrí do teplej klimatickej oblasti, priemerné teploty v júli 19 – 20 °C, v januári -3 až -4 °C, priemerný ročný úhrn zrážok 550 – 600 mm. Na nive Beliny sa vyskytujú fluvizeme, na sprašovej pahorkatine hnedozeme. Pôvodná vegetácia lužných jaseňovo-jelšových lesov na nive a dubovo-hrabových lesov na pahorkatine ustúpila ornej pôde a lúkam.

Zverejnené v júli 2005.

Fiľakovská brázda [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-10-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/filakovska-brazda