Fecenko, Ján

Text hesla

Fecenko, Ján, 6. 2. 1935 Vyšná Jedľová, okres Svidník – 8. 2. 2008 Bratislava — slovenský poľnohospodársky inžinier. R. 1960 – 95 pôsobil na Vysokej škole poľnohospodárskej (dnes Slovenská poľnohospodárska univerzita) v Nitre, spočiatku na Katedre pôdoznalectva, neskôr na Katedre agrochémie a výživy rastlín (1985 – 95 jej vedúci), 1976 – 80 prodekan Agronomickej fakulty; 1980 DrSc., 1982 profesor. Vo vedeckovýskumnej práci sa zaoberal problémami optimalizácie výživy rastlín horčíkom v podmienkach vysokej intenzity NPK hnojenia, komplexnou výživou jarného jačmeňa, zemiakov, kukurice a cukrovej repy, ako aj vývojom, testovaním a zavádzaním nových progresívnych tuhých a kvapalných priemyselných hnojív do poľnohospodárskej praxe. Autor a spoluautor mnohých učebných textov, troch monografií, napr. Optimalizácia výživy rastlín horčíkom (1986, autor), vysokoškolskej učebnice Výživa a hnojenie poľných plodín (2000), 98 pôvodných vedeckých prác publikovaných v domácich i v zahraničných vedeckých časopisoch a zborníkoch, 85 odborných článkov a 15 knižných publikácií. Od 1997 šéfredaktor a predseda redakčnej rady časopisu Agrochémia, ktorý sa zaoberá problematikou racionálneho využívania agrochemikálií v poľnohospodárstve.

Zverejnené v júli 2005. Aktualizované 27. januára 2018.

Fecenko, Ján [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/fecenko-jan