familiarizmy

Text hesla

familiarizmy [lat.], familiárne slová — expresívne oslovenia používané v rodinnom kruhu alebo v dôvernom styku navzájom si blízkych osôb. Popri pojmovej, rozumovej zložke sa pri nich prejavuje aj kladné citové alebo vôľové zafarbenie. Oslovenia môžu smerovať od plnovýznamového slova (zlatko) cez zámeno (môj, moja – môj manžel, moja manželka) až po výzvu pohybom hlavy, očí, dotykom ap.

Zverejnené v júli 2005.

Familiarizmy [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/familiarizmy