etnosociológia

Text hesla

etnosociológia [gr. + lat. + gr.] —

1. odvetvie etnológie zaoberajúce sa príčinnými vzťahmi sociálnych javov v etnických skupinách;

2. smer v nemeckej etnológii zdôrazňujúci sociologické aspekty pri skúmaní kultúry najmä predindustriálnych spoločenstiev;

3. hraničná vedná disciplína v bývalom ZSSR skúmajúca osobitosti etnických procesov v rozličných sociálnych skupinách a špecifických spoločenských zmien v rôznych etnických spoločenstvách.

Zverejnené v júli 2005.

Etnosociológia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-10-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/etnosociologia