Ertl, Milan

Text hesla

Ertl, Milan, 25. 4. 1930 Vrútky, okres Martin – 16. 6. 1986 Bratislava — slovenský zoológ; zakladateľ prvého hydrobiologického pracoviska na Slovensku. V rokoch 1953 – 64 pôsobil v Biologickom ústave SAV v Bratislave (1953 – 57 Faunistické laboratórium, 1957 premenované na oddelenie zoológie; 1963 – 64 vedúci oddelenia hydrobiológie), 1965 – 71 bol vedúci oddelenia hydrobiológie Ústavu biológie krajiny SAV, 1971 – 83 vedúci oddelenia hydrobiológie a zároveň zástupca riaditeľa Laboratória rybárstva a hydrobiológie v Bratislave. Pôsobil aj ako externý pedagóg na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave.

Zaoberal sa najmä vplyvom prietoku na ekosystém rybníkov, výskumom bioty a chemických vlastností vôd, hydrobiológiou slovenského úseku Dunaja, rieky Belá a vysokotatranských jazier, faunou a taxonómiou jednobunkových eukaryontných organizmov, najmä koreňonožcami. Opísal štyri nové druhy a ďalšie tri boli po ňom nazvané (napr. Nebela ertli). Zriadil terénnu hydrobiologickú základňu v Gabčíkove. Bol členom viacerých vedeckých spoločností, napr. Societas Internationalis Limnologiae, American Microscopical Society. Je autorom a spoluautorom viac ako 100 vedeckých prác, z toho piatich monografií, editorom (1983) a spolueditorom (1985) dvoch zväzkov zborníka Práce Laboratória rybárstva a hydrobiológie. Jeho najvýznamnejšie diela sú: K poznaniu vplyvu výmeny vody na biocenózu a chemizmus prietokových nádrží (1960), Rast abundancie mikrofauny perifytónu z Dunaja pri osídľovaní substrátov (Zunahme der Abundanz der Periphyton-Mikrofauna aus der Donau bei Besiedlung der Substrate, 1970), Primárna produkcia perifytónu v strednom toku Dunaja (1974).

Zverejnené v júli 2005.

Ertl, Milan [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-06-04]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/ertl-milan