epištolárny text

Text hesla

epištolárny text — text písomnej komunikácie tvorený na základe výberu a organizácie špecifických jazykových prvkov uplatňovaných v korešpondencii. Medzi epištolárne texty patria listy súkromného charakteru, listy predstaviteľov politického a kultúrneho diania minulosti i súčasnosti, stredoveké listy poddaných vrchnosti ap. Charakteristické znaky a vlastnosti: písomnosť, súkromnosť, subjektívnosť, personálnosť, simplexnosť, singulárnosť. Pre epištolárne texty sú typické paralely s hovorovým štýlom, ako aj originálne postupy ozvláštňujúce text. Textový systém je stabilizovaný konštantnými prvkami: oslovenie, záverečné formulácie, signatúrne znaky, formulácia post scriptum a i.

Zverejnené v júli 2005.

Epištolárny text [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-22 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/epistolarny-text