emendácia

Text hesla

emendácia [lat.] — oprava;

1. biol. v biologickej nomenklatúre akákoľvek preukázateľne úmyselná zmena alebo oprava pôvodného názvu jedinca. Môže byť oprávnená (oprava pôvodne nesprávne písaného vedeckého mena), alebo neoprávnená (zámena pôvodného názvu synonymom, napr. ak boli publikované viacerými autormi dve alebo viaceré druhové mená toho istého živočícha, platné je len jedno, ostatné sú synonymá; napr. sýkorka bielolíca, starší názov sýkorka veľká);

2. jaz. v textológii čo najpresnejšia rekonštrukcia porušeného alebo nečitateľného miesta v pôvodnom texte diela. Mechanickým poškodením predlohy, príp. nepozornosťou pisára vznikajú medzery (lakúny) porušujúce zmysel. Nasledujúca emendácia môže byť vykonaná ako: a) doplnenie medzier, b) odstránenie (atetéza) neskorších vsuviek (interpolácií) ako vedomých zásahov opisovateľov do textu, c) návrh na opravu chýb jazykového, obsahového alebo rytmického rázu (konjektúra) podložený analýzou kontextu i štúdiom ostatného autorovho diela, jeho štýlu, námetu ap. Porušené miesto v texte (koruptela), ktoré nemožno nahradiť konjektúrou, vydavateľ oddelí od ostatného textu krížikmi (→ crux philologorum). Podobu textu po emendácii obsahuje kritické vydanie.

Zverejnené v júli 2005.

Emendácia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-24 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/emendacia