ekonomická geografia

Text hesla

ekonomická geografia — disciplína geografie v súčasnosti pokladaná za časť humánnej geografie. Jej chápanie sa v jednotlivých geografických školách čiastočne líši. V popredí záujmu ekonomickej geografie je štúdium krajinného potenciálu závisiaceho od ľudského poznania a úrovne rozvoja výrobných síl. Ekonomická geografia sa zaoberá geografickými aspektmi produkcie, distribúcie, výmeny a konzumácie tovarov a služieb (t. j. ich rozmiestnením, usporiadaním a vzťahmi s ostatnými zložkami geografickej sféry), zákonitosťami vzniku a fungovania priemyselnoteritoriálnych komplexov, dopravných sietí a uzlov, hospodárskym hodnotením prírodných podmienok a zdrojov, zákonitosťami rozmiestnenia jednotlivých odvetví hospodárstva, lokalizačnými teóriami a i.

Ekonomická geografia, v minulosti niekedy stotožňovaná s celou humánnou geografiou, resp. s antropogeografiou, ale i redukovaná (napr. len na teóriu lokalizácie priemyslu), zahŕňa v súčasnosti prevažne len geografické disciplíny zaoberajúce sa produkciou tovarov a služieb.

Zverejnené v júli 2005.

Ekonomická geografia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-06-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/ekonomicka-geografia