džamáhírija

Text hesla

džamáhírija [arab.], všeľudový štát — názov štátoprávneho usporiadania Líbye vychádzajúci z teoretického základu moderného islamu a islamského socializmu. Systém džamáhírije bol zavedený v marci 1977 po nástupe M. Kaddáfího k moci a sprevádzala ho zmena názvu Líbye na Líbyjskú arabskú ľudovú socialistickú džamáhíriju. Pojem vyjadroval snahu vedenia štátu o presadenie zväčšujúceho sa podielu verejnosti na riadení štátu. Džamáhírija bola charakterizovaná ako priama vláda ľudových más a odmietala stotožnenie s akoukoľvek doterajšou formou vlády. Jej základom bol systém ľudových kongresov na rôznych úrovniach, najvyšším zákonodarným a výkonným orgánom Všeobecný ľudový kongres s päťčlenným generálnym sekretariátom. V praktickej rovine bola však preniknutá autoritatívnymi a autokratickými formami a metódami vlády a nestotožňovala sa s proklamovanými teoretickými zásadami. V roku 2011 bol Kaddáfího režim zvrhnutý a džamáhírija zanikla.

Zverejnené v júli 2005. Aktualizované 20. októbra 2020.

Džamáhírija [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-05-31]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/dzamahirija