dynamická meteorológia

Text hesla

dynamická meteorológia — odbor meteorológie, ktorý pomocou teoretických metód skúma pohyby vzduchu v atmosfére Zeme a sily, ktoré ich spôsobujú, ako aj termodynamické deje, ktoré pri nich prebiehajú, a pomocou matematického aparátu formuluje a vysvetľuje základné zákonitosti javov a procesov pozorovaných v atmosfére. Jej poznatky sa preto využívajú pri riešení mnohých otázok meteorologickej praxe, ako sú objektívne metódy predpovede tlakových a teplotných polí a polí vlhkosti, predpovede oblačnosti a atmosférických zrážok, problémy vzájomnej väzby atmosféry a oceána, teória aktívneho pôsobenia na mikroklímu, problémy súvisiace so znečistením atmosféry a na ne nadväzujúce otázky klimatických zmien a teórie klímy a pod. Zostavuje fyzikálne zdôvodnené teoretické modely atmosférických procesov, ktoré sa overujú na základe meteorologických meraní. Dynamická meteorológia je teoretická disciplína, ktorá sa neustále vyvíja a jej vývoj úzko súvisí s rozvojom synoptickej meteorológie, klimatológie, ako aj s rozvojom metód meteorologických meraní.

Člení sa na termodynamiku atmosféry, statiku atmosféry a dynamiku atmosféry. Termodynamika atmosféry využíva zákony termodynamiky a aplikuje ich na deje prebiehajúce v atmosfére. Osobitne skúma zákony termodynamiky v suchom vzduchu i vo vzduchu obsahujúcom vodu v jednej alebo až v troch fázach. Zaoberá sa aj dejmi, pri ktorých dochádza k fázovým premenám vody a k transformáciám energie v atmosfére, ktoré sú s nimi spojené. Statika atmosféry sa zaoberá rozložením stavových veličín (tlaku, teploty a hustoty vzduchu) v atmosfére, pričom predpokladá, že atmosféra ako celok sa vzhľadom na zemský povrch nepohybuje. Definuje statické modely atmosféry, podmienky statickej rovnováhy v atmosfére a stability teplotného zvrstvenia. Dynamika atmosféry skúma pohyby vzduchu v atmosfére (prúdenie), ich zákonitosti a príčiny. V jej rámci sa formulujú a riešia rovnice hydrodynamiky.

Zverejnené v máji 2003.

Dynamická meteorológia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-06-02]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/dynamicka-meteorologia