dymová vlečka

Text hesla

dymová vlečka — priestorový útvar v ovzduší obsahujúci produkty spaľovania tuhých palív nepretržite vypúšťané zo zdroja (komína) alebo zo skupiny zdrojov do atmosféry (okamžitá dymová vlečka). Pretože spaliny sa vyznačujú vyššou teplotou, ako je teplota okolitej atmosféry, dymová vlečka pri malej rýchlosti vetra vystupuje smerom nahor a so zvyšujúcou sa rýchlosťou vetra sa začína ohýbať do smeru prevládajúceho prúdenia. Ak sa teplota spalín vyrovná teplote okolitej atmosféry, dymová vlečka sa dostane do horizontálnej polohy súhlasne so smerom vetra. Výška, v ktorej sa dymová vlečka dostane do horizontálnej polohy, sa nazýva efektívna výška komína. Rozdiel medzi efektívnou a stavebnou výškou komína sa nazýva prevýšenie dymovej vlečky.

Pre okamžitú dymovú vlečku je typický kužeľovitý, pri dobrých rozptylových podmienkach vlnovitý tvar. Okamžitý tvar dymovej vlečky sa neustále mení. Spriemerovaním tvaru dymovej vlečky v dostatočnom časovom intervale sa získa priemerná dymová vlečka. Empiricky sa zistilo, že rozdelenie znečisťujúcej látky v okamžitej i v priemernej dymovej vlečke spĺňa tvar Gaussovej krivky, pričom hranica dymovej vlečky je definovaná ako miesto, v ktorom koncentrácia znečisťujúcej látky klesne na desatinu jej osovej hodnoty.

Zverejnené v máji 2003.

Dymová vlečka [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-06-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/dymova-vlecka