družicová meteorológia

Text hesla

družicová meteorológia — časť meteorológie, ktorá využíva na štúdium stavu atmosféry a meteorologických javov informácie získané pomocou prístrojov inštalovaných na meteorologických družiciach. Medzi takéto informácie patria predovšetkým oblasti výskytu oblakov (ich zloženie a výška), oblasti výskytu zrážok a ich intenzita, prúdenie, teplota zemského povrchu a vodných hladín, vertikálne rozloženie hodnôt teploty a vlhkosti vzduchu v atmosfére, zložky radiačnej bilancie zemského povrchu i atmosféry (→ bilancia žiarenia), znečistenie ovzdušia a i.

Zverejnené v máji 2003.

Družicová meteorológia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-07]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/druzicova-meteorologia