DrSc.

Text hesla

DrSc., lat. doctor scientiarum — doktor vied; vedecká hodnosť udeľovaná od 1953 na Slovensku (resp. v Československu) po splnení stanovených podmienok a obhájení doktorskej dizertačnej práce pred komisiou pre obhajoby doktorských dizertácií. V zmysle vládneho nariadenia o vedeckých hodnostiach z 1953, neskoršieho zákona Národného zhromaždenia ČSSR o udeľovaní vedeckých hodností a o štátnej komisii pre vedecké hodnosti z 1964, ako aj vyhlášky Slovenskej komisie pre vedecké hodnosti z 1990 (ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška o vedeckých hodnostiach z 1977) sa udeľuje za obzvlášť vysokú vedeckú kvalifikáciu preukázanú vytvorením závažných originálnych vedeckých prác dôležitých pre rozvoj bádania v určitom vednom odbore alebo pre spoločenskú prax. Hodnosť sa uvádza v skratke za menom a priezviskom.

Text hesla

DrSc., lat. doctor scientiarum — doktor vied; vedecká hodnosť udeľovaná od 1953 na Slovensku (resp. v Československu) po splnení stanovených podmienok a obhájení doktorskej dizertačnej práce pred komisiou pre obhajoby doktorských dizertácií. V zmysle vládneho nariadenia o vedeckých hodnostiach z 1953, neskoršieho zákona Národného zhromaždenia ČSSR o udeľovaní vedeckých hodností a o štátnej komisii pre vedecké hodnosti z 1964, ako aj vyhlášky Slovenskej komisie pre vedecké hodnosti z 1990 (ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška o vedeckých hodnostiach z 1977) sa udeľuje za obzvlášť vysokú vedeckú kvalifikáciu preukázanú vytvorením závažných originálnych vedeckých prác dôležitých pre rozvoj bádania v určitom vednom odbore alebo pre spoločenskú prax. Hodnosť sa uvádza v skratke za menom a priezviskom.

Zverejnené v máji 2003.

DrSc. [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-05-24]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/drsc