Drieňov

Text hesla

Drieňov — geomorfologický pododdiel Slovenska v Nitrických vrchoch v juhovýchodnej časti Strážovských vrchov. Je budovaný stredno- a vrchnotriasovými dolomitmi, vo východnej časti spodnotriasovými pieskovcami, bridlicami, arkózami a kremencami melafýrovej série. Územie má vrchovinný reliéf, maximálnu výšku dosahuje Drieňový vrch, 616 m n. m. V pôdnom kryte prevažujú rendziny, na ktorých sú porasty dubových a dubovo-hrabových lesov, v severnej a strednej časti porasty bukových lesov.

Zverejnené v máji 2003.

Drieňov [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-13 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/drienov